Reglement VVTV

REGLEMENT VVTV LEUVEN 

1. Het clubkampioenschap wordt betwist over 6 clubwedstrijden, waarvan men er 4 moet meevissen om in aanmerking te komen voor een prijs in de eindrangschikking.

2. Hoeveelheid maden en casters en korrels is vrij, tenzij anders opgelegd door de plaatselijke reglementering van de vijver waarop gehengeld wordt. 

Gekleurde maden in het voeder en aan de haak zijn verboden voor alle wedstrijden.

3. Per wedstrijd wordt inleggeld gevraagd (bedrag afhankelijk van kostprijs huur vijver).

4. De toekenning van de visplaatsen gebeurt door loting en dit na het leggen der plaatsnummers aan het water.

5. De nummers mogen niet verplaatst of uitgewisseld worden.

6. Men mag slechts vissen met 1 hengel, mits toelating met molen, en de lijn mag maar voorzien zijn van 1 (één) enkelvoudige haak. 

De hengellengte is beperkt tot 11m50

7. Normaal vist u recht voor zich uit zonder mekaar te hinderen. Wanneer men in de kant hengelt mag men max 3m links en 3m rechts van de nummerplaat vissen

8. Elke levende gevangen vis, rechtstreeks aan de eigen haak of gepikkeld telt en moet in een voldoende ruim nylon leefnet (minimum 2m. lengte) geplaatst

    Vissen binnengehaald via een gebroken lijn of gehaakt in drijvende hengeldelen dienen onmiddellijk teruggezet.

9. Seinen bij de wedstrijd :
1ste sein: 5 min. voor aanvang, lijnen uit het water

2de sein: voederen en vissen

3de sein: einde zwaar voederen

4de sein: nog 5 min. vissen

5de sein: einde wedstrijd

6de sein: 10 min. na einde wedstrijd

10. Bij het begin van het 5de signaal “einde wedstrijd” moet de lijn aanstonds uit het water gehaald worden.
Een vis die aan de lijn was voor het begin van het eindsignaal mag nog gevangen worden tot 10 min. na het 5de sein “einde wedstrijd”. Bij het begin van het 6de sein moet de vis uit het water zijn en mag het wateroppervlak niet meer raken.

11. Alle activiteiten vanaf het 2de sein: vissen, scheppen, voederen, herstellen, enz. moeten door de visser zelf uitgevoerd worden.

12. Hoeveelheid voeder vrij tenzij plaatselijke regels anders vermelden.
Alle waterlarven in het voeder of als voeder (vers de vas, tube e.a.) ALTIJD verboden. Aan de haak is vers de vas wel toegelaten.
Tijdens de wedstrijd is licht bijvoederen toegelaten (genepen in een vrije hand, wees sportief a.u.b.).

13. Bij het wegen van de vis moet iedere visser persoonlijk aanwezig zijn, zo niet gaat hij akkoord met het voor hem genoteerde gewicht.

14. Punten toe te kennen aan de vissers zonder vis: aantal vissers zonder vis gedeeld door 2, dit getal afronden naar boven. Dit getal wordt opgeteld bij de plaats van de laatste visser met vis.

15. Bij gelijkheid van gewicht krijgt iedere visser hetzelfde aantal punten in de rangschikking en wordt er in de uitslag een plaats overgeslagen voor de volgende gerangschikte.

16. Gelieve overal de visplaatsen proper en rein te verlaten.

17. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na de wedstrijd opgemaakt.

18. Klachten worden aanvaard tot voor het opmaken van de uitslag en dit mogelijks met getuigen. Onvoorziene gevallen worden door het bestuur opgelost.

19. Elk lid wordt geacht de reglementering te kennen en verbindt zich ertoe deze strikt na te leven.

Elke overtreding (tijdens welkdanige wedstrijd ook) kan aanleiding geven tot niet in aanmerking komen voor een plaats in die bepaalde wedstrijd alsook in de algemene einduitslag van dat hengelseizoen.

20. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele gebeurlijke ongevallen, voor, tijdens en na de door hun ingerichte manifestaties of wedstrijden.

HET BESTUUR WENST U ALLEN EEN GOEDE VANGST.

Deze reglementering is van kracht vanaf 07 januari 2024 en vervangt alle vorige. Blauwe tekst is nieuw!

De algemene vergadering van 07 januari 2024.